SALAKETA-KANALAREN POLITIKA

Donostiako Tenis Elkarte Erreala konprometituta dago integritate azpiegitura sendoa eta informazioaren kultura sustatzearekin, interes publikoko mehatxuak prebenitzeko eta detektatzeko mekanismo gisa. Konpromiso horren ondorioz, Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak barneko informazio sistema bat diseinatu, ezarri, mantendu eta hobetzea erabaki du, otsailaren 20ko 2/2023 Legean xedatutakoaren arabera (2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-urratzeei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak arautzen dituena), informatzaileei babes egokia emateko eta Elkarteko informazioaren kultura indartzeko.

 

Sistemaren kudeaketa arduratsua bermatzeko, Zuzendaritza Batzordeak Betetze Organo bat izendatu du sistemaren arduradun gisa. Batzorde horrek modu independentean eta autonomoan beteko ditu bere eginkizunak Elkarteko gainerako organoekiko. Politika hau osatzen duten printzipioak behar bezala zuzentzen direla zaindu beharko du Batzordeak.

 

Erakunde osoak bere gain hartu eta partekatzen du politika hori, bere motibazio, konpromiso eta erantzukizun indibiduala erakutsiz. Donostiako Tenis Elkarte Errealak sistemaren printzipioak betetzeko konpromisoa hartzen du, baita bere langile guztiei eta, ahal den neurrian, bere laguntzaileei konpromiso hori eskatzeko konpromisoa ere.

 

  1. SISTEMAREN PRINTZIPIO OROKORRAK

 

Irisgarritasuna: Donostiako Tenis Elkarte ErrealaK barneko informazio kanalak gaituko ditu, Legean deskribatutako pertsonek aukera izan dezaten araudi horretan aurreikusitako arau-hausteak testuinguru profesional batean jakinarazteko, idatziz, ahoz edo bi moduetan. Informazio kanalei buruzko informazioa argia izango da, eta arau hauste bat salatu nahi duten pertsonek erraz eskuratu eta erabili ahal izango dute. Gainera, informazio kanalen funtzionamendua publikoa izango da.

 

Konfidentzialtasuna: gaitutako informazio kanalen bidezko komunikazioak modu anonimoan egin ahal izango dira. Barneko informazio kanalak isilpekoak izango dira eta segurtasun bermeak izango dituzte. Informatzaileak erabakitzen badu komunikazioa anonimotasunean mantendu gabe egitea, haren identitatea informazio konfidentzial gisa tratatuko da. Informazio horren tratamendua persona talde txiki batera mugatuko da, salatzailearen eta ukitutako hirugarrenen nortasuna ezagutzera eman ahal izateko, aplikatzekoa den araudian berariaz aurreikusitako kasuetan izan ezik.

 

Efizientzia: Informazio-sistema eta kanal gaitua ahalik eta azkarren eta arretaz izapidetuko dira, betiere aplikatu beharreko araudian ezarritako epeak errespetatuz. Arau orokor gisa, jakinarazpena 7 egunetan egin beharko da, eta ikerketa jarduerei erantzuteko epea ez da 3 hilabetetik gorakoa izango, jakinarazpena egiten denetik zenbatzen hasita, salbu eta konplexutasun handiagoko kasuetan; kasu horretan, erantzuteko epea 6 hilabetera arte luzatu ahal izango da, gehienez ere.

 

Objektibotasuna: informazio sistemaren bidez egindako komunikazioak objektibotasunez tratatuko dira, eta komunikazioek eragindako pertsonen errugabetasun presuntzioari eutsiko zaio ikerketa amaitu arte. Betearazpen Organoa eta komunikazioak kudeatzeaz arduratzen diren pertsonak saiatuko dira sortzen den interes gatazka oro saihesten.

 

 

  1. SALATZAILEA BABESTEA

 

Elkartearen salaketa kanalaren bidez arau hausteak jakinarazten dituzten pertsonek errepresalien aurkako babes-bermeak izango dituzte. Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak berariaz debekatzen du egindako komunikazioaren ondorioz errepresaliak eragin ditzakeen edozein egintza egitea, mehatxuak eta errepresalia-ahaleginak barne. Informatzaileak babestuko dira, tratu kaltegarrien edo desabantailen aurka, informatzaile izateagatik edo publikoki ezagutzera emateagatik.

 

  1. PUBLIZITATEA

 

Salaketa kanalaren kudeaketa eta funtzionamendu egokia ziurtatzeko, sistemaren politika hau behar bezala hedatuko da erakundean, Elkartearekin zerikusia duten langile eta pertsona guztiek haren printzipioen berri izan dezaten eta printzipio horiek bete ditzaten. Politika hau aldian-aldian berrikusiko da, eta, etengabe hobetzeko beharrezkoa denean, aldatu egingo da.